โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
หมู่ที่ 8 ถนน อุทุมพร-ปรางค์กู่  ตำบลโคกจาน  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 045-960592
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 1 คน
ชื่อ-นามสกุล : เดือนเพ็ญ เพ็งแจ่ม (เล็ก)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น :
อีเมล์ : Pasamun sittipion
รายละเอียดเพิ่มเติม