กลยุทธ์
กลยุทธ์

กลยุทธ์
 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามรูปแบบ THUNGSIM Model สู่ความเป็นมาตรฐาน

T = Thainess ความเป็นไทย

H = Happily สนุกกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข

U = Unity team ความเป็นเอกภาพมีใจมุ่งสู่เป้าหมายอย่างเดียวกัน

N = Need participation ใช้ความร่วมมือทุกฝ่าย

G = Good governence หลักธรรมาภิบาล

S = Sufficient economy เศรษฐกิจพอเพียง

I = International standard สู่มาตรฐานสากล

M = Morality มีคุณธรรมจริยธรรม


กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นครูมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมคุณธรรม นำความรู้ เชิดชูความเป็นไทย

กลยุทธ์ที่ 5  การมีส่วนร่วมโดยสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษา