ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

1.  ประวัติและความเป็นมา

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.. 2534 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กรมสามัญศึกษา (ขณะนั้น)  ได้รับอนุญาตให้เปิดโรงเรียนสาขาโดยใช้ศาลาการเปรียญ วัดสว่างโพนทอง บ้านยาง หมู่ที่ 7  ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั่วคราว   มี 2 ห้องเรียนจำนวนนักเรียน  82 คน โดยมอบหมายให้ นายมนูญ จันทร์ซ้าย หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก (ขณะนั้น)  เป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2535   กรมสามัญศึกษา  ได้ประกาศให้ตั้ง โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายวิชัย จันทร์เทพา

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก   (ตำแหน่งขณะนั้น) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม

            วันที่  4  เมษายน  ..  2535 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารชั่วคราวเสาคอนกรีตสำเร็จ หลังคามุงสังกะสี  ยาว 32  เมตร โดยความร่วมมือจากประชาชนตำบลโคกจาน  ประมาณ  50  คน  ที่มาช่วยก่อสร้างโดยไม่ได้คิดค่าแรงงาน   

วันที่ 5  เมษายน   2535   เวลาประมาณ 11.00. ได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดอาคารชั่วคราวที่พึ่งจะสร้างเสร็จพังเสียหายทั้งหลัง

            วันที่ 7 เมษายน  ..  2535   ชุมชนได้ร่วมแรงกันสร้างอาคารชั่วคราวหลังใหม่ ขนาดความกว้าง 8 เมตรยาว 32 เมตร ใช้เสาเป็นไม้ยูคาลิปตัสหลังคามุงสังกะสี เสร็จเรียบร้อยพร้อมทั้งได้มีการก่อตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ขึ้นบริเวณด้านทิศเหนือของอาคารเพื่อ เป็นสิริมงคลแก่สถานที่ด้วย

            วันที่  4  พฤษภาคม พ..  2535   ปีการศึกษา  2535  ได้ย้ายจากศาลาวัดสว่างโพนทองบ้านยาง  มาใช้อาคารชั่วคราวเป็นที่ศึกษาเล่าเรียน  ซึ่งขณะนั้นเปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 5  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียนรวม  204  คน  มีครู อาจารย์ซึ่งถือว่าเป็นครูยุคบุกเบิก  รวม  4  คน  คือ

1. นายมนูญ   จันทร์ซ้าย        ตำแหน่ง อาจารย์ 2 เป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขา

            2. นายสุรพล  บริสัย           ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายปกครอง และหัวหน้าฝ่ายบริการ

            3. นายธวัช ภิญโญ             ตำแหน่งอาจารย์ 1  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายธุรการ

            4.  นายเสน่ห์   มะรังศรี      ตำแหน่ง ครู 2  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

            วันที่ 1  มิถุนายน  ..  2535  กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายมนูญ  จันทร์ซ้าย อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก (ขณะนั้น) ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม

            วันที่  8  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536  ได้ย้ายจากอาคารชั่วคราวไปประจำอยู่ที่อาคารแบบเบ็ดเสร็จ ก.   

2.  สภาพปัจจุบัน

2.1. ที่ตั้ง โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ตั้งอยู่ติดถนนทางหลวงชนบท แยก ทล.หมายเลข

2200  บ้านกำแพง    ปรางค์กู่  ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 10–11   (จากอำเภออุทุมพรพิสัย)  มีพื้นที่ 71 ไร่

ตั้งในเขตหมู่ 8  ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  หมายเลขโทรศัพท์  0458-21044