สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม   

เป็นรูปสิมบนดอกบัวรอบล้อมด้วยแม่น้ำ

รูปสิมหรือโบสถ์  ที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำ  เนื่องจากบริเวณที่ตั้งโรงเรียนเป็นที่ตั้งของสิมโบราณ  ชาวบ้านเรียกบริเวณที่ตั้งโรงเรียนนี้  เป็นภาษาถิ่นว่า  ทงสิม 

        รูปสิม หมายถึง แหล่งเก็บรวบรวมความรู้และหลักคุณธรรม

        ดอกบัวบาน  หมายถึง ศิษย์ทุ่งสิมวิทยาคมที่มีความเจริญเติบโต  พร้อมที่จะแผ่กระจายความดี

        น้ำ  หมายถึง  สายธารแห่งความศรัทธาที่ผสมผสาน  กลมกลืนให้ผู้คนเป็นเหมือนญาติพี่น้องมีความสามัคคี  มีน้ำใจ  มีความรักให้กันตลอดเวลา