พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพด้วยรูปแบบ THUNGSIM Model พัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ อย่างมีระบบ  เสริมสร้างโอกาสอย่างทั่วถึง เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
 5. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
 6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
 7. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริการชุมชน 
 
เป้าประสงค์
 1. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยใช้รูปแบบ THUNGSIM Model  สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานและจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานสากล
 2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเต็มศักยภาพ
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
 4. ผู้เรียนมีทักษะการสืบค้นความรู้ข้อมูลข่าวสาร มีทักษะกระบวนการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
 6. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม ในการพัฒนาการศึกษาอย่างเข้มแข็ง