โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
หมู่ที่ 8 ถนน อุทุมพร-ปรางค์กู่  ตำบลโคกจาน  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 045-960592
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

               วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กรมสามัญศึกษา (ขณะนั้น) ได้รับอนุญาตให้เปิดโรงเรียนสาขาโดยใช้ศาลาการเปรียญ วัดสว่างโพนทอง บ้านยาง หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั่วคราว มี ๒ ห้องเรียนจำนวนนักเรียน  ๘๒ คน โดยมอบหมายให้ นายมนูญ จันทร์ซ้าย หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก (ขณะนั้น)  เป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขา
               วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕ กรมสามัญศึกษา ได้ประกาศให้ตั้ง โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
               วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายวิชัย จันทร์เทพา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก (ตำแหน่งขณะนั้น) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน ทุ่งสิมวิทยาคม
               วันที่ ๔ เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารชั่วคราวเสาคอนกรีตสำเร็จ หลังคามุงสังกะสี  ยาว ๓๒  เมตร โดยความร่วมมือจากประชาชนตำบลโคกจาน ประมาณ ๕๐ คน ที่มาช่วยก่อสร้างโดยไม่ได้คิดค่าแรงงาน   
               วันที่ ๕  เมษายน   ๒๕๓๕   เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดอาคารชั่วคราวที่พึ่งจะสร้างเสร็จพังเสียหายทั้งหลัง
               วันที่ ๗ เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ ชุมชนได้ร่วมแรงกันสร้างอาคารชั่วคราวหลังใหม่ ขนาดความกว้าง ๘ เมตรยาว ๓๒ เมตร ใช้เสาเป็นไม้ยูคาลิปตัสหลังคามุงสังกะสี เสร็จเรียบร้อยพร้อมทั้งได้มีการก่อตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ขึ้นบริเวณด้านทิศเหนือของอาคารเพื่อ เป็นสิริมงคลแก่สถานที่ด้วย
               วันที่  ๔  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๓๕   ปีการศึกษา  ๒๕๓๕  ได้ย้ายจากศาลาวัดสว่างโพนทองบ้านยาง  มาที่”ทุ่งสิม”บริเวณที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบันใช้อาคารชั่วคราวเป็นที่ศึกษาเล่าเรียน  ซึ่งขณะนั้นเปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  จำนวน ๕  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียนรวม  ๒๐๔  คนมีครูซึ่งถือว่าเป็นครูยุคบุกเบิก  รวม  ๔  คน  คือ
                   นายมนูญ   จันทร์ซ้าย      ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ เป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขา
                   นายสุรพล  บริสัย            ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และหัวหน้าฝ่ายบริการ
                   นายธวัช ภิญโญ              ตำแหน่งอาจารย์ ๑  หัวหน้าฝ่ายธุรการ
                   นายเสน่ห์   มะรังศรี         ตำแหน่ง ครู ๒  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
              วันที่ ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายมนูญ   จันทร์ซ้าย อาจารย์ ๒ ระดับ ๖ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
              วันที่  ๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖  ได้ย้ายจากอาคารชั่วคราวไปประจำอยู่ที่อาคารแบบเบ็ดเสร็จ ก.

        สภาพปัจจุบัน
                   
              ที่ตั้ง โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ตั้งอยู่ติดถนนทางหลวงชนบท แยก ทล.หมายเลข ๒๒๐๐ บ้านกำแพง  – ปรางค์กู่ ช่วงหลักกิโลเมตรที่ ๑๐ – ๑๑ (จากอำเภออุทุมพรพิสัย) มีพื้นที่ ๗๑ ไร่ ตั้งในเขตบ้านสิมหมู่ที่ ๘ ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕ - ๙๖๐ - ๕๙๒