โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
หมู่ที่ 8 ถนน อุทุมพร-ปรางค์กู่  ตำบลโคกจาน  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 045-960592
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 

             ความหมาย  ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปวงกลมภายในวงกลมเป็นรูป”สิม” หรือ โบสถ์ ตั้งอยู่เกาะกลางน้ำ เหนือสิม มีแถบรุ้งด้านซ้ายจะเป็นคติธรรมของโรงเรียน” สุสสูสัง  ลภเต   ปัญญัง”  และด้านขวาเป็นคำแปลคติธรรม  ” ตั้งใจศึกษาย่อมได้ปัญญา”  ด้านล่างของสิมมีน้ำ มีใบบัว ดอกบัวตูม และดอกบัวบาน

                  ๑. 
รูปสิม หมายถึง บริเวณที่ตั้งโรงเรียนเคยเป็นที่ตั้งของสิมโบราณ ชาวบ้านเรียกบริเวณที่ตั้งโรงเรียนนี้เป็นภาษาถิ่นว่า "ทงสิม" (“ทง” หมายถึง “ทุ่ง “)
                   ๒. น้ำ หมายถึง สายธารแห่งศรัทธาที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวทุ่งสิมให้ชุ่มชื่น ชุ่มเย็นตลอดเวลา
                   ๓. ดอกบัว หมายถึง บัวเป็นพืชที่มีความยืดหยุ่น ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของความดี บัวตูม เปรียบกับนักเรียนที่เข้าศึกษาวิทยาการ เป็นผู้ที่มีความดีเป็นบัวที่โผล่พ้นน้ำและบัวบาน เปรียบกับความสำเร็จของนักเรียนเมื่อได้ศึกษาแล้วได้นาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป