โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
หมู่ที่ 8 ถนน อุทุมพร-ปรางค์กู่  ตำบลโคกจาน  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 045-960592
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

คติพจน์

        คติพจน์โรงเรียนมาจากคติธรรม “สุสสูสัง  ลภเต   ปัญญัง”  ซึ่งแปลเป็นคติพจน์ของโรงเรียนคือ “ตั้งใจศึกษาย่อมได้ปัญญา”

ปรัชญาโรงเรียน

        “วิชาดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

         โรงเรียนมีความเชื่อในปรัชญาทางการศึกษาที่ว่า ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในตนเอง สามารถที่จะพัฒนาเมื่อได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์ภายใต้ปรัชญาของโรงเรียนคือความสำเร็จของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับการพัฒนาคน เครื่องมือของการพัฒนาตน คือการศึกษาโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม มุ่งส่งเสริมสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพชีวิตทางการศึกษาให้กับนักเรียนโดยใช้หลักการบริการกับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่เพื่อให้ได้รับการศึกษาก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ยังคงดำรงซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไทยตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นหัวใจของขบวนการเรียนรู้เพื่อตนเอง และสังคมประกอบกับพัฒนาทางวัฒนธรรม จิตวิญญาณ จริยธรรม คุณธรรม ความดีงาม พร้อมที่จะเป็นคนดีในสังคมได้ ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนจึงเน้นที่คนเป็นศูนย์กลางคือนักเรียนต้องได้รับการศึกษาดีควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการด้านสุขภาพร่างกายโดยใช้การกีฬามีคุณธรรมประจำใจเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  ดังปรัชญาโรงเรียนที่ว่า... “วิชาดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม”