วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

      โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรมพร้อมความรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี ในวิถีความเป็นไทย สู่มาตรฐานสากล ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

      มีคุณธรรมจริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย

เอกลักษณ์

       
สถานที่สะอาด บรรยากาศร่มรื่น

วัฒนธรรมโรงเรียน

      การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ด้วยการไหว้ทักทายให้เกียรติกัน มีน้ำใจเอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เมื่อเพื่อร่วมงานมีความสุขหรือทุกข์