ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
LOGO โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 950.19 KB 82
คลังข้อสอบ
รหัสเปิดข้อสอบ PISA Word Document ขนาดไฟล์ 12.64 KB 102
เฉลยข้อสอบ PISA คณิต ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 121
เฉลยข้อสอบ PISA วิทย์ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 920.75 KB 111
เฉลยข้อสอบ PISA การอ่าน ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 525.09 KB 141
ข้อสอบ PISA วิทย์ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 468.37 KB 89
ข้อสอบ PISA การอ่าน ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 538.35 KB 156
ตัวอย่างข้อสอบ PISA คณิตศาสตร์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.95 MB 134
O-NETM6 สุขศิลปการงาน2552 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 536.05 KB 106
O-NETM3 สุขศิลปการงาน2552 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.65 KB 99
O-NETM3 2551 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.51 MB 97
O-NETM3 2551 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.51 MB 97
งานแผนงานและประกันคุณภาพทุ่งสิมวิทยาคม
แผนปฏิบัติการประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 97
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ปี59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 97
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา-2560-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 975.97 KB 84
เผยแพร่SAR ZIP Archive ขนาดไฟล์ 468.54 KB 81
สารสนเทศโรงเรียน ปกศ.2557 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 328.55 KB 97
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2557 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 366.24 KB 108
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 520.84 KB 108
คูมื่อนักเรียนทุ่งสิม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.13 MB 103
งานวิชาการ
คู่มือปฏิบัติงานวิชาการ2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 495.72 KB 84
คู่มือการประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 126
คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 814.78 KB 151
คู่มือการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.71 MB 95
งานธุรการ
เอกสารคู่มือระเบียบงานธุรการ Word Document ขนาดไฟล์ 587.5 KB 58