คณะผู้บริหาร

นายสถาน ปรางมาศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอภันตรี เพียรภูเขา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา