ภาพกิจกรรม
บันทึกข้อตกลงร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ทำข้อบันทึกตกลงร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย ได้แก่โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ,โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล ,โรงเรียนโคกหล่ามวิทยาคม ,โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ,โรงเรียนเบญจลักษ์วิทยา , โรงเรียนน้ำคำวิทยา และโรงเรียนบ้านโคก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาต่อไป
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,22:15   อ่าน 45 ครั้ง