โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
หมู่ที่ 8 ถนน อุทุมพร-ปรางค์กู่  ตำบลโคกจาน  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 045-960592
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสถาน ปรางมาศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระพันธ์ พรมคำน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน