ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายมนูญ จันทร์ซ้าย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2535 - พ.ศ.2542
ชื่อ-นามสกุล : นายนำส่ง ทรงวัฒนะสิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2542 – พ.ศ.2542
ชื่อ-นามสกุล : นางอัมพร พสุธาดล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2542 – พ.ศ.2544
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชัย เย็นสมุทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544 – พ.ศ.2548
ชื่อ-นามสกุล : นายไพฑูรย์ พิกุลทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2548 – พ.ศ.2552
ชื่อ-นามสกุล : นายมาณพ ศิรินัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2552 – พ.ศ.2555
ชื่อ-นามสกุล : นายจิตตนาถ สิงห์โต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555 – พ.ศ.2556
ชื่อ-นามสกุล : นายองอาจ จูมสีมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย จันครา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561
ชื่อ-นามสกุล : นายสถาน ปรางมาศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน