ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรง

ประกาศโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ระหว่างวันที่ ๘ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

๑ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กำหนด

๒ สำเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript) จำนวน ๑ ชุด

๓ สำเนาประกาศนียบัตร/ ปริญญาบัตร จำนวน ๑ ฉบับ

๔ บัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) จำนวน ๑ ฉบับ

๕ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๖ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก...  ว่าด้วยโรค พ.. ๒๕๔๙ จำนวน ๑ ฉบับ

๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว

ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป

๘ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อชื่อนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ 

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 410 ครั้ง