โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
หมู่ที่ 8 ถนน อุทุมพร-ปรางค์กู่  ตำบลโคกจาน  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 045-960592
คณะผู้บริหาร

นายวีระพันธ์ พรมคำน้อย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชิติพัทธ์ จันทกรณ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางเยาวเรศ เจริญจันทรพันธ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางชดาภรณ์ ระยับศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายอภันตรี เพียรภูเขา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ