กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุปัญญา มณีรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวประพิณ ไกรยา
พนักงานราชการ