กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุปัญญา มณีรัตน์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวประพิณ ไกรยา
พนักงานราชการ

นายชัยเจริญ แก้วสุข
ครูอัตราจ้าง