กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชดาภรณ์ ระยับศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอภันตรี เพียรภูเขา
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีนิธิกร เที่ยงทัศน์
พนักงานราชการ