โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
หมู่ที่ 8 ถนน อุทุมพร-ปรางค์กู่  ตำบลโคกจาน  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 045-960592
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอภันตรี เพียรภูเขา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางชดาภรณ์ ระยับศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบังอร อุปมัย
พนักงานราชการ