กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสาคร ลาภูตะมะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนัฎชนก กองแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวพรศิริ ดวงสิน
ครูผู้ช่วย

นายสมชาติ ไชยดำ
พนักงานราชการ