โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
หมู่ที่ 8 ถนน อุทุมพร-ปรางค์กู่  ตำบลโคกจาน  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 045-960592
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสุรชัย ศรีรุณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวหนึ่งฤทัย สำราญ
พนักงานราชการ