กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสมัย อุทัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุรชัย ศรีรุณ
ครู คศ.3

นางสาวหนึ่งฤทัย สำราญ
พนักงานราชการ