กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางเยาวเรศ เจริญจันทรพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายทองพูน บุดดาวงค์
พนักงานราชการ