กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชิติพัทธ์ จันทกรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิชัย สีสัน
ครู คศ.1

นายณัฏฐเอก กระจ่าง
ครู คศ.3

นางพิมลพักตร์ สุภิษะ
ครู คศ.3

นางสาวบังอร อุปมัย
พนักงานราชการ