กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางยุภาพร ไชยเสนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนันติยา พงษ์วัน
ครูอัตราจ้าง