โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
หมู่ที่ 8 ถนน อุทุมพร-ปรางค์กู่  ตำบลโคกจาน  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 045-960592
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวันทา ศรียงยศ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายเครดิต เพ็งแจ่มภูธง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวาสนา พันธพัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ