คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชื่น เพ็งแจ่ม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอลงกต บุญเติม
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย บุญสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายทองสวย เพ็งแจ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมัย อุทัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางจริยาพร สมพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนพรัตน์ บรรลังก์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายทองพูน บุดดาวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางบังอร เพ็งแจ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิจ โพธิ์แก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสิงห์ทอง เข็มทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณา เพ็งแจ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายองอาจ จูมสีมา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ