คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายกวินเทพ เพ็งแจ่ม
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายกาลตุลา เพ็งแจ่ม
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎา อาษาราช
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายธันวา สาลีอาจ
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายนันทวัฒน์ เพ็งแจ่ม
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภฤกษ์ มิฉะนัน
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุชา จันทำ
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญารัตน์ ฉลวยแสง
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลิดา เพ็งแจ่ม
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิติยา ทุมนาค
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฤนาถ ฤกษ์อุไร
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววารุณี เพ็งแจ่ม
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิรินภา งามม้าว
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสายสุดา คุชิตา
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุฑาทิพย์ คงลอด
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนันทา เพ็งพันธ์
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาพร ประทุมวัน
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริยากร ปะนาเต
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :