เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการแก้ปัญหาด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
โพสโดย
na-ak
ผู้ศึกษาค้นคว้า       นายณัฏฐเอก กระจ่าง  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
ปีทีศึกษา                ปีการศึกษา  2561
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มี  จุดมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง หลักการแก้ปัญหาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80% 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อนเรียนและหลังเรียน  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  โรงเรียน         ทุ่งสิมวิทยาคม  อำเภออุทุมพรพิสัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28  จำนวน  30  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  หลักการแก้ปัญหาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้น  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าทดสอบที (t-test)  แบบ  Dependent Samples Test  ผลการศึกษาพบว่า 
                1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการแก้ปัญหาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  มีประสิทธิภาพ 84.97%  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80%    
                2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  หลักการแก้ปัญหาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
                3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.36,  S.D. = 0.58)  รายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น ( = 4.65,  S.D. = 0.49)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นักเรียนสนุกสนานและตื่นเต้น ( =4.60, S.D. = 0.50 ) และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทำให้นักเรียนได้เรียนตามความสนใจ ( = 4.55 , S.D. = 0.51 )  ตามลำดับ 
 
โพสโดย : na-ak
IP : 1.47.229.46
โพสเมื่อวันที่ : 27 พ.ย. 2562,22:51 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: