เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
เผยแพร่รายงานผลการวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
โพสโดย
na-ak
ชื่อเรื่อง                                การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 2
                                              รหัสวิชา ว31202 เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                                              ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
ชื่อผู้ศึกษา                           นางไพจิตร บุดดาวงค์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียน                             โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่ศึกษา                             ปีการศึกษา 2557
 
                                                                                   บทคัดย่อ
               การศึกษา เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 2  รหัสวิชา  ว31202  เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา ว31202  เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา  ว31202  เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ก่อนเรียนและ หลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ผ่านการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา  ว31202  เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ที่กำลังศึกษาอยู่ใน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   จำนวน  11  คน ซึ่งได้มาโดยเทคนิคการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) ชุดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 2  รหัสวิชา ว31202  เรื่อง งานและพลังงาน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา  ว31202  เรื่อง งานและพลังงาน  (3) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลการศึกษาวิจัย พบว่า
             1.  ชุดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา ว31202  เรื่อง งานและพลังงานมีประสิทธิภาพ 84.20/82.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
            2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน หลังจากเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา  ว31202  เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05      
            3. นักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากที่ผ่านการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา ว31202  เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปีการศึกษา 2557                                       โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม อยู่ในระดับ มากที่สุด 
โพสโดย : na-ak
IP : 202.29.177.150
โพสเมื่อวันที่ : 30 ม.ค. 2558,15:04 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: