เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
รายงานผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 1 รหัสวิชา ว31201 เรื่อง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4ปีการศึกษา2556 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
โพสโดย
na-ak
ชื่อเรื่อง                                การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 1
                                              รหัสวิชา ว31201 เรื่อง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
                                               ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4ปีการศึกษา2556 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
ชื่อผู้ศึกษา                            นางไพจิตร บุดดาวงค์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียน                               โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่ศึกษา                              ปีการศึกษา 2556
 
                                                                                  บทคัดย่อ
            การศึกษา เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 1 รหัสวิชา ว31201 เรื่อง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ปีการศึกษา2556 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 1 รหัสวิชา ว31201 เรื่อง                 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน            ทุ่งสิมวิทยาคม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 1 รหัสวิชา  ว31201 เรื่อง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่4 ปีการศึกษา2556 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ            ของนักเรียนที่ผ่านการเรียนด้วยชุดการเรียน การสอนวิชาฟิสิกส์ 1 รหัสวิชา  ว31201 เรื่อง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ที่กำลังศึกษาอยู่ใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 21 คน ซึ่งได้มา         โดยเทคนิคการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) ชุดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 1 รหัสวิชา ว31201 เรื่อง แรง มวล  และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ 1 รหัสวิชา ว31201 เรื่อง แรง มวล  และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  (3) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลการศึกษาวิจัย พบว่า
             1.  ชุดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์1 รหัสวิชา ว31201เรื่อง แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน         มีประสิทธิภาพ 83.49 /82.73  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
            2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน หลังจากเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 1 รหัสวิชา  ว31201 เรื่อง แรง มวล  และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
            3. นักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากที่ผ่านการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 1 รหัสวิชา ว31201 เรื่อง แรง มวล  และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม อยู่ในระดับ มากที่สุด (X=4.64 , S.D.=0.60 )
โพสโดย : na-ak
IP : 202.29.177.130
โพสเมื่อวันที่ : 10 ก.พ. 2558,14:16 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
na-ak
เป็นสิ่งที่ดีในการนำไปพัฒนาผู้เรียน
                                   จาก ครูฟิสิกส์ 
โพสโดย : na-ak
IP : 202.29.177.130
โพสเมื่อวันที่ : 10 ก.พ. 2558,14:21 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: