เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการแก้ปัญหาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
โพสโดย
na-ak
ชื่อเรื่อง              การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการแก้ปัญหาด้วย   ภาษาคอมพิวเตอร์  รายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้ศึกษาค้นคว้า       นายณัฏฐเอก  กระจ่าง
ปีที่พิมพ์            2557
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อ  1) สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  หลักการแก้ปัญหาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80%  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อนเรียนและหลังเรียน  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2556 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  จำนวน  20  คน  โดยเทคนิคการสุ่มแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  หลักการแก้ปัญหาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์   2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าทดสอบที (t-test)  แบบ  Dependent Samples Test 
ผลการวิจัย  พบว่า 
                1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการแก้ปัญหาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  มีประสิทธิภาพ 84.97%   
                2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักการแก้ปัญหาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  ระดับ .01 
                3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  หลักการแก้ปัญหาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 4.35, S.D. = 0.57)  รายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น  (ค่าเฉลี่ย= 4.65,  S.D. = 0.48) บทเรียนช่วยให้นักเรียนสนุกสนานและตื่นเต้น (ค่าเฉลี่ย= 4.60 , S.D. = 0.50 ) และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทำให้นักเรียนได้เรียนตามความสนใจ (ค่าเฉลี่ย= 4.55 , S.D. = 0.51 ) 
โพสโดย : na-ak
IP : 202.29.177.182
โพสเมื่อวันที่ : 20 มี.ค. 2558,17:21 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: